شیمی آلی1

گزارش کار آز آلی 1

تقطیر با بخار آب

غالبا به کمک تقطیر با بخار آب میتوان ترکیبات آلی فراری را که با آب مخلوط نمیشوند یا تقریبا با آن غیر قابل اختلاط هستند تفکیک و تخلیص کرد. در این روش مخلوط آب و جسم آلی با هم تقطیر میشوند. که به دو صورت امکان پذیر است:

1)        روش مستقیم: که مخلوط آب و ماده آلی با همدیگر حرارت داده میشوند (تقطیر بوسیله آب).

2)       روش غیر مستقیم: که بخار آب را در ظرف دیگری ایجاد کرده و از داخل ماده آلی عبور میدهند.

در تقطیر با بخار آب طبق قانون دالتون فشار بخارهای حاصله در درجه حرارت معین، برابر با مجموع فشارهای جزئی همان بخارها است:                                                    PT = P1 + P2 + P3 + …  

از این عبارت چنین بر می آید که همواره در هر درجه حرارتی فشار بخار کل مخلوط حتی از فشار بخار فرار ترین جزء در آن درجه حرارت بیشتر است، زیرا که فشار بخار اجزای دیگر مخلوط هم دخالت میکنند. بنابر این باید درجه جوش مخلوط ترکیبهای غیر قابل اختلاط کمتر از جزئی باشد که کمترین نقطه جوش را دارد.

آب (با نقطه جوش 100 درجه) و بروموبنزن (با نقطه جوش 156 درجه) در یکدیگر نامحلولند. این مخلوط در حدود 95 درجه سانتیگراد میجوشد. در این درجه، فشار بخار کل مخلوط برابر با فشار آتمسفر است. همانگونه که طبق نظریه دالتون پیش بینی میشد این درجه کمتر از نقطه جوش هر یک از این دو ماده به صورت خالص است.

 

 

مزیت استفاده از تقطیر با بخار آب در این است که در جه حرارت در این تقطیر نسبتا پایین است (کمتر از 100 درجه) و این روش برای خالص سازی موادی به کار میرود که نسبت به حرارت حساسند و در حرارتهای بالا تجزیه میشوند. همچنین این روش برای جدا کردن ترکیب، از مخلوط واکنشی که محتوی مقدار زیادی از مواد قیر مانند باشد مفید است.

بخش عملی

تقطیر با بخار آب بروموبنزن

در یک بالن ته گرد مقدار 20 میلی لیتر بروموبنزن و 10 میلی لیتر آب بریزید و دستگاه تقطیر با بخار آب را مطابق شکل ببندید.

 

شکل دستگاه تقطیر با بخار آب:

1-      حرارت

2-     آب

3-   ماده آلی

4-   مخلوط آب و ماده آلی تقطیر شده

5-   لوله اطمینان (طول 36-24 اینچ، قطر داخلی بزرگتر یا مساوی 8 میلیمتر)

 

 

حرارت را آغاز کنید. برای جلوگیری از جمع شدن آب در ظرف حاوی ماده آلی (ظرف3) آنرا نیز حرارت دهید محصول را جمع آوری نمایید و هنگامی که دیگر بر اثر افزوده شدن محصول تقطیر حجم بروموبنزن تقطیر شده تغییر نکرد زمان پایان تقطیر است. حجم کل محصول تقطیر جمع آوری شده و حجم بروموبنزن موجود در آن را یاداشت کنید.

 

 

Steam distillation

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Steam Distillation Apparatus
Steam distillation apparatus in a lab

Steam distillation is a special type of distillation (a separation process) for temperature sensitive materials like natural aromatic compounds.

Many organic compounds tend to decompose at high sustained temperatures. Separation by normal distillation would then not be an option, so water or steam is introduced into the distillation apparatus. By adding water or steam, the boiling points of the compounds are depressed, allowing them to evaporate at lower temperatures, preferably below the temperatures at which the deterioration of the material becomes appreciable. If the substances to be distilled are very sensitive to heat, steam distillation can also be combined with vacuum distillation. After distillation the vapors are condensed as usual, usually yielding a two-phase system of water and the organic compounds, allowing for simple separation.

Contents

[edit] Principle[1]

When a mixture of two practically immiscible liquids is heated while being agitated to expose the surfaces of both the liquids to the vapor phase, each constituent independently exerts its own vapor pressure as a function of temperature as if the other constituent were not present. Consequently, the vapor pressure of the whole system increases. Boiling begins when the sum of the partial pressures of the two immiscible liquids just exceeds the atmospheric pressure (approximately 101 kPa at sea level). In this way, many organic compounds insoluble in water can be purified at a temperature well below the point at which decomposition occurs. For example, the boiling point of bromobenzene is 156 °C and the boiling point of water is 100 °C, but a mixture of the two boils at 95 °C. Thus, bromobenzene can be easily distilled at a temperature 61 C° below its normal boiling point.

[edit] Applications

Steam distillation is employed in the manufacture of essential oils, for instance, perfumes. In this method, steam is passed through the plant material containing the desired oils. Eucalyptus oil and orange oil are obtained by this method on the industrial scale. Steam distillation is also sometimes used to separate intermediate or final products during the synthesis of complex organic compounds.

Steam distillation is also widely used in petroleum refineries and petrochemical plants where it is commonly referred to as "steam stripping".[2][3][4]

[edit] Equipment

On a lab-scale steam distillations are carried out using steam generated outside the system and piped through macerated biomass or steam generation in-situ using a Clevenger-type apparatus.[5] 

 

صفحه اول

 

 

 

 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:55  توسط ربیعی.صادقی.حاجی محمدی  |